ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بالون سقف‏یاب

ceiling balloon

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی بالون که برای تعیین سقف به کار می‏رود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ