ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بالون‌ رادیوگمانه

radiosonde balloon

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بالونی برای حمل رادیوگمانه به بالا
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ