ترجمه مقاله

بالة غلت‌گیر

bilge keel, bilge piece

واژه‌های مصوب فرهنگستان

باله‌ای کوچک در طول بدنة شناور، کمی بالاتر از مازه و در امتداد خن که مانع از غلتش شناور می‌شود
ترجمه مقاله