ترجمه مقاله

باقلاسانان

Fabales

واژه‌های مصوب فرهنگستان

راسته‌ای از دولپه‌ای‌ها با چهار تیره و 754 سرده و بیش از 20000 گونه که حدود 95 درصد آنها در باقلائیان قرار دارند
ترجمه مقاله