ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بافه 2

sheaf

واژه‌های مصوب فرهنگستان

دستۀ کوچکی از ساقه‌های دارای دانه که پس از درو به هم بسته می‌شوند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ