ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بافت 2

context 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اصطلاحی پوششی، برای اطلاعات زبانی و اطلاعات غیرزبانی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ