ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بافت نامخدوش

undisturbed context

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← بافت ردۀ یک
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ