ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بافت مخدوش

disturbed context

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← بافت ردۀ دو
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ