ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

باستان‏شناسی نو

new archaeology

واژه‌های مصوب فرهنگستان

← باستان‏شناسی روندگرا
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما