ترجمه مقاله

باز

base 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

هر مادۀ شیمیایی اعم از یونی یا مولکولی که بتواند از جسم دیگری پروتون بپذیرد
ترجمه مقاله