ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازی‌های پاراآسیایی

Asian Para Games

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بازی‌هایی که هر چهار سال یک بار و بعد از بازی‌های آسیایی برای ورزشکاران دارای معلولیت جسمی برگزار می‌شود متـ . بازی‌های آسیایی معلولان
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ