ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازیگر اصلی مرد

male lead

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بازیگر مردی که نقش اصلی نمایش تلویزیونی یا فیلم را بر عهده دارد متـ . بازیگر نقش اول مرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ