ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازیابی اطلاعات

information retrieval, IR 1

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایند دستیابی به اطلاعات از یک مجموعه
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ