ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازچرخش

recirculation

واژه‌های مصوب فرهنگستان

چرخاندن مکرر مواد در یک مدار بسته متـ . بازچرخانی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ