ترجمه مقاله

بازهوادهی

re-aeration

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایندی که در آن به آبی که براثر فرایند شیمیایی یا زیستی اکسیژن از دست داده هوا اضافه می‌شود تا غلظت اکسیژن محلول آن افزایش یابد
ترجمه مقاله