ترجمه مقاله

بازمصرف

reuse

واژه‌های مصوب فرهنگستان

استفادۀ مجدد از مواد برای جبران کمبود یا صرفه‏جویی
ترجمه مقاله