ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازسازی

revamp

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تغییر یا بازآرایی قسمت‌های موجود برای بهبود عملکرد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ