ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازسازی 2

regeneration 2

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایند ترمیم یا بازتولید یا جایگزینی یاخته‌ها و بافت‌ها یا اندام‌های ازدست‌رفته یا آسیب‌دیده ازطریق نوسازی طبیعی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ