ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازسازی 1

reconstruction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

در زبان‌شناسی تاریخی و تطبیقی، روشی مبتنی بر مقایسۀ داده‌های زبانی برای ساختن صورت‌های فرضی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ