ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازسازی مفصل

joint reconstruction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

برداشتن و جایگزین کردن سطح مفصل برای بازگرداندن عملکرد آن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ