ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازسازی بافت

tissue regeneration

واژه‌های مصوب فرهنگستان

فرایند ترمیم یا بازتولید یا جایگزینی بافت یا بخشی از عضوهای ازدست‌رفته یا آسیب‌دیده ازطریق نوسازی طبیعی
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ