ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازسازی‌ آرَک

alveoloplasty

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اصلاح‌ و بهسازی‌ ستیغ‌/ برآمدگی‌ آرَکی‌ به‌منظور آماده‌ کردن‌ آن‌ برای‌ ساخت دندان‌ مصنوعی‌
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ