ترجمه مقاله

بازساختِ شناختی

cognitive restructuring

واژه‌های مصوب فرهنگستان

روشـی در شناخت‌درمانـیِ شناختی و رفتار‌درمانـیِ شناختی برای کمک به مُراجع برای شناسایی بـاورهای نـادرست یا تحریف‌های شناختـی (cognitive distortion) او، ه‌منظور کنار گذاشتن و تعدیل آنها
ترجمه مقاله