ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

بازده خوردگی آند

anode corrosion efficiency

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نسبت خوردگی واقعی یک آند به خوردگی نظری آن، با کاهش وزن، که با استفاده از قانون فارادی و با در نظر گرفتن مقدار الکتریسیته‌ای که عبور می‌کند، محاسبه می‌شود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما