ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

بازده آند

anode efficiency, plate efficiency

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نسبت جریان آندی واقعی به جریان نظری یا محاسباتی در یک فرایند برق‌شیمیایی/ الکتروشیمیایی
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما