ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازدارندۀ آندی

anodic inhibitor

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی بازدارندۀ خوردگی که در آن ماده یا ترکیبی از مواد شیمیایی با سازوکارهای مختلف فیزیکی یا شیمیایی یا فیزیکی‌شیمیایی سبب جلوگیری یا کاهش آهنگ واکنش‌های آندی یا اکسایش می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ