ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازدارندگی گسترده

extended deterrence

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تعهد یک اَبَرقدرت به دفاع از هم‌پیمانانش در برابر حملۀ احتمالی دشمن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ