ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بازتاب عُق‌زنی

gag reflex

واژه‌های مصوب فرهنگستان

واکنش غیرارادی نوزاد هنگامی که یک شیء سفت به بخش پسین دهان او برخورد می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ