ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بار زیر ظرفیت

less-than-carload, LCL

واژه‌های مصوب فرهنگستان

باری که مقدار آن کمتر از مقدار لازم برای تکمیل ظرفیت یک واگن است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ