ترجمه مقاله

بارمند

gravida

واژه‌های مصوب فرهنگستان

زن باردار
ترجمه مقاله