ترجمه مقاله

بارمندی

gravidity

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تعداد بارداری‌های یک زن بدون توجه به نتیجۀ بارداری
ترجمه مقاله