ترجمه مقاله

بارماند بدن

body burden

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مقدار مادة شیمیایی آلایندة ذخیره‌شده در بدن در زمان معین
ترجمه مقاله