ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

باد پس‌گَرد

backing wind

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بادی که سمت آن با زمان یا ارتفاع به‌صورت پادساعتگَرد تغییر می‌کند
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ