ترجمه مقاله

باد موافق

tailwind, following wind

واژه‌های مصوب فرهنگستان

بادی در جهت حرکت جسم متحرک نسبت به زمین
ترجمه مقاله