ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بادگیر سپر جلو

air dam, bumper air dam

واژه‌های مصوب فرهنگستان

قطعه‌ای در زیر سپر جلو که ضمن کاهش جریان هوا در زیر خودرو، باعث کاهش پسار و برار وارد بر خودرو می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ