ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بادموج

wind wave, wind sea, sea

واژه‌های مصوب فرهنگستان

امواج گرانی سطح دریا حاصل از باد که پایدار یا درحال‌رشد است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ