ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایمن‌گاه زیردریایی

submarine haven

واژه‌های مصوب فرهنگستان

منطقه‌ای اقیانوسی ویژة زیردریایی‌ها
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ