ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایستگاه پخش وابسته

network affiliated station, affiliate, affiliated station

واژه‌های مصوب فرهنگستان

ایستگاه پخش تلویزیونی که به موجب عقد قرارداد با شبکه‏های اصلی ملزم می‏شود تا بخشی از پخش هفتگی خود را به برنامه‏ها و آگهی‌های آنها اختصاص دهد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ