ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ایستگاه برداشت

survey station

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نقطه‌ای که در آن یا از آن مشاهدات لازم برای برداشت انجام می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ