ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اژدر

torpedo

واژه‌های مصوب فرهنگستان

سلاح انفجاری زیرآبی خودْحرکتی که بر روی اهداف سطحی یا زیرسطحی نشانه‌گیری می‌شود و گاهی توانایی جست‌وجوی اهداف را نیز دارد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ