ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اپرای سرتاسر

through-composed opera

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اپرایی که اپرانامۀ آن به موسیقی در می‌آید، در مقابل انواع دیگر که در آنها از گفت‏وگوی معمولی نیز استفاده می‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ