ترجمه مقاله

انگوره‏ای

acinous, acinose, acinic, acinar

واژه‌های مصوب فرهنگستان

مربوط یا به شکل انگوره
ترجمه مقاله