ترجمه مقاله

انقراض جمعی

mass extinction

واژه‌های مصوب فرهنگستان

از بین رفتن کامل یک یا چند خانواده از موجودات زنده
ترجمه مقاله