ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انفجار غباری

dust explosion

واژه‌های مصوب فرهنگستان

انفجار حاصل از غبار ذرات قابل‌اشتعال در هنگام آسیاب کردن آرد یا شکر یا خشک کردن پاششی شیر و قهوۀ فوری در مجاورت منبع آتش
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ