ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انفجار اطلاعات

information explosion

واژه‌های مصوب فرهنگستان

افزایش روبه‌رشد اطلاعات به‌گونه‌ای‌که مدیریت آن را دشوار سازد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ