ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انطباق 1

adaptation 3

واژه‌های مصوب فرهنگستان

در نظریۀ تحول ‌شناختی پیاژه، فرایند تطبیق ساختارهای شناختی فرد برای برآوردن خواست‌های محیطی که شامل دو فرایند مکمل درون‌‌انطباق و برون‌انطباق است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ