ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

اندامگان اسیدمقاوم

acid-fast organism

واژه‌های مصوب فرهنگستان

اندامگانی که پس از جذب رنگ در پی رنگ‌آمیزی اسیدپای، با اسیدهای معدنی یا مخلوط اسیدالکل رنگ‌بری نمی‌شود
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما