ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انجماد 2

solidification

واژه‌های مصوب فرهنگستان

تغییر حالت ماده از مایع به جامد
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ