ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انتگرال‌وند،انتگرالده

integrand

واژه‌های مصوب فرهنگستان

در یک انتگرال مفروض، تابعی که از آن انتگرال گرفته ‌شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ