ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

انتگرال ریمان تعمیم‌یافته

generalized Riemann integral

واژه‌های مصوب فرهنگستان

نوعی انتگرال معین که تعمیمی از انتگرال ریمان است
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ